nächstes Wort 下一个单词
(747)
(dào)
- bei zh-Wiktonary
(747)
ankommen
[ˈanˌkɔmən]
- bei Wiktonary [1]

(1686)
eintreffen
[ˈaɪ̯nˌtʁɛfn̩]
- bei Wiktonary [1]

(1687)
bis
[bɪs]
- bei Wiktonary [1,3,4,7]

(1688)
nach
[naːx]
- bei Wiktonary [1]
Bemerkung:
到...为止 (dào ... wéizhǐ) - bis
到​目前​为止 (dào mùqián wéizhǐ) - bis heute
从...到 (cóng...dào) - von...bis
从 2003年 到 2019年 (cóng 2003nián dào 2019nián) - Von 2003 bis 2019
从 南宁 到 北京 (Cóng nánníng dào běijīng) - Von Nanning nach Peking