Phrasen-词组

0007

zhè kuài 手 表 shǒubiǎo hěn guì !
Diese Armbanduhr ist sehr teuer!

0075

当 然 dāngrán 可 以 kěyǐ yào kuài 蛋 糕 dàngāo .
Natürlich kannst du ein Stück Kuchen haben.