Phrasen-词组

0124

爷 爷 yéyé 差 不 多 chàbùduō shí suì le .
Mein Opa ist fast 75 Jahre alt.

0133

今 天 jīntiān 多 少 duōshǎo ? - 36 ( sān shí liù ) .
Wie viel Grad sind (es) heute? - 36 (sechsunddreißig) Grad.

0148

南 宁 nánníng èr bǎi shí 公 里 gōnglǐ .
Nanning ist 270 Kilometer von Shanghai entfernt.