Phrasen-词组

0034

sān yóu wèi chī .
Drei Gramm Öl, um Deine Mutter zu füttern.
(Transkription von 'thank you very much')

0133

今 天 jīntiān 多 少 duōshǎo ? - 36 ( sān shí liù ) .
Wie viel Grad sind (es) heute? - 36 (sechsunddreißig) Grad.

0147

cóng èr líng líng sān ( nián ) dào èr líng jiǔ ( nián ).
Von 2003 bis 2019.

0187

jiù shù sān xià !
Ich zähle bis drei!