nächstes Wort 下一个单词
(2990)
() () (zhì) (mín) (zhǔ) (gòng) () (guó) (德意志民主共和國)
- bei Baidu
(4224)
Deutsche Demokratische Republik
[dɔɪ̯ʧə] [demoˈkraːtɪʃə] [ʀepubliˈk](f)
 

(4225)
DDR
[deːdeːˈʔɛʁ](f)
 
Bemerkung:
1949 - 1989

kurz auch 民主德国 - mínzhǔdéguó
gebräuchlich 东德 - dōngdé
Hymne 共和国日 - gònghéguórì