nächstes Wort 下一个单词
(2992)
(dōng) () (東德)
- bei Baidu
(4225)
DDR
[deːdeːˈʔɛʁ](f)


(4224)
Deutsche Demokratische Republik
[dɔɪ̯ʧə] [demoˈkraːtɪʃə] [ʀepubliˈk](f)

Bemerkung:
1949 - 1989

eigentlich 德意志民主共和国 - déyìzhìmínzhǔgònghéguó
oder 民主德国 - mínzhǔdéguó